Đo tổng xạ

Đo tổng xạ

Model: Pyranometer
Nhật quang ký

Nhật quang ký

Model: Sunshine Recorder
Đo bức xạ

Đo bức xạ

Model: Albedometer
Ẩm ký

Ẩm ký

Model: Hygrograph
Áp ký

Áp ký

Model: Brograph
Đo bức xạ thực

Đo bức xạ thực

Model: NetRadiometer
Nhiệt ẩm ký

Nhiệt ẩm ký

Model: ThermoHygrograph
Máy ghi giản đồ

Máy ghi giản đồ

Model: Large-Size Barograph
RADIATION

RADIATION

Model: Lightness Sensor
RADIATION

RADIATION

Model: Pyranometer "Fir
84.24.6666.5646