máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Model: AA500G
MAY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG TIA X

MAY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG TIA X

Model: XRF-310
Hệ thống chuẩn độ tự động

Hệ thống chuẩn độ tự động

Model: Automatic Titration
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Model: XRF9
Máy quang phổ di động

Máy quang phổ di động

Model: C30
Máy sắc ký khí

Máy sắc ký khí

Model: GC 650
Máy đo quang phổ

Máy đo quang phổ

Model: T75
Máy đo quang phổ

Máy đo quang phổ

Model: T85
Máy quang phổ UV-VIS đơn sắc kép

Máy quang phổ UV-VIS đơn sắc kép

Model: T112+
Máy quang phổ UV-VIS đơn sắc kép

Máy quang phổ UV-VIS đơn sắc kép

Model: T110+
Máy đo quang phổ

Máy đo quang phổ

Model: T75+
Máy quang phổ huỳnh quang nguyên tử

Máy quang phổ huỳnh quang nguyên tử

Model: AF420
Máy đo quang phổ

Máy đo quang phổ

Model: T85+
máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Model: AA500FG
Hệ thống sắc ký lỏng

Hệ thống sắc ký lỏng

Model: LC200
Máy X Ray

Máy X Ray

Model: XD3
máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Model: AA500F
Máy quang phổ Vis cầm tay

Máy quang phổ Vis cầm tay

Model: P11
Hệ thống sắc kí khí và khối phổ 4 cực đơn

Hệ thống sắc kí khí và khối phổ 4 cực đơn

Model: GC650-M7
Quang kế ngọn lửa

Quang kế ngọn lửa

Model: FP902
máy đo độ dẫn và pH

máy đo độ dẫn và pH

Model: Seris16
Máy quang phổ di động kèm bộ công cụ thuốc thử
Hệ thống lọc nước

Hệ thống lọc nước

Model: 750 - 3D
Máy X Ray

Máy X Ray

Model: XD 2
84.24.6666.5646