Máy rửa bát loại nhỏ ( loại rửa dưới )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại rửa dưới )

Model: PMUE-600
Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Model: PMD-1200
Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Model: PMD-1200E
Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Model: PRC- 400
Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Model: PRC- 600
Máy rửa bát loại lớn ( băng truyền theo tầng )

Máy rửa bát loại lớn ( băng truyền theo tầng )

Model: PMF- 600
Máy rửa cửa trước loại rửa 4 chiều

Máy rửa cửa trước loại rửa 4 chiều

Model: PSF-FC100
Máy rửa dao , nĩa, thìa

Máy rửa dao , nĩa, thìa

Model: PSC- 2000
84.24.6666.5646