Bức xạ kế mặt đất

Bức xạ kế mặt đất

Model: 6027
Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng

Model: 6035.0000
Dụng cụ đo lượng mưa độ chính xác cao

Dụng cụ đo lượng mưa độ chính xác cao

Model: 7051.0000
Dụng cụ đo lượng mưa

Dụng cụ đo lượng mưa

Model: 7041
Dụng cụ đo lượng mưa Hellmann

Dụng cụ đo lượng mưa Hellmann

Model: 7011.0000
Hellmann Rain Gauge, compact version

Hellmann Rain Gauge, compact version

Model: 7019.0000
Hellmann Rain Gauge, German Meteorological Service Design

Hellmann Rain Gauge, German Meteorological Service Design

Model: 7021.0000
Dụng cụ dò mưa

Dụng cụ dò mưa

Model: 7030.0000
Buồng áp lực

Buồng áp lực

Model: 8700.0000
Buồng áp lực nhỏ gọn

Buồng áp lực nhỏ gọn

Model: 8710.0000
Tủ kiểm tra độ ẩm

Tủ kiểm tra độ ẩm

Model: 8222.0000
Thử nghiệm thiết bị đo mưa

Thử nghiệm thiết bị đo mưa

Model: 8801.0000
Kiểm tra bể hiệu chuẩn nhiệt độ

Kiểm tra bể hiệu chuẩn nhiệt độ

Model: 8100.0000
Buồng thử nghiệm nhiệt độ

Buồng thử nghiệm nhiệt độ

Model: 8121.0000
Cảm biến đo nhiệt độ không khí

Cảm biến đo nhiệt độ không khí

Model: 2010.1000
cảm biến độ ẩm và nhiệt độ trong hộp bảo vệ
84.24.6666.5646