Cảm biến đo tốc độ và hướng gió trực tiếp
Cảm biến đo gió (đầu ra trực tiếp)

Cảm biến đo gió (đầu ra trực tiếp)

Model: DNA122#C
Trạm quan trắc thời tiết

Trạm quan trắc thời tiết

Model: DNB100
Cảm biến đo nhiệt độ và áp suất

Cảm biến đo nhiệt độ và áp suất

Model: DMA980
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Model: ESU403.1
Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Model: DPA852
Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Model: DPA854
Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Model: DPA870
Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Model: DPA154
Cảm biến đo bức xạ

Cảm biến đo bức xạ

Model: DPA873
Cảm biến đo bức xạ

Cảm biến đo bức xạ

Model: DPA053
Cảm biến đo thời gian nắng và bức xạ mặt trời
Cảm biến đo bức xạ trực tiếp (DNI)

Cảm biến đo bức xạ trực tiếp (DNI)

Model: DPA259
Cảm biến đo dòng bức xạ

Cảm biến đo dòng bức xạ

Model: DPA840
Cảm biến đo bức xạ (dải UV-A)

Cảm biến đo bức xạ (dải UV-A)

Model: DPA816
Cảm biến đo bức xạ (dải UV-A)

Cảm biến đo bức xạ (dải UV-A)

Model: DPA007
Cảm biến đo bức xạ (dải UV-B)

Cảm biến đo bức xạ (dải UV-B)

Model: DPA821
Cảm biến quang đo bức xạ (PAR)

Cảm biến quang đo bức xạ (PAR)

Model: DPA806
Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Cảm biến đo bức xạ mặt trời

Model: DPA266
Cảm biến đo mưa

Cảm biến đo mưa

Model: DQA131.1#C
Cảm biến đo cường độ mưa

Cảm biến đo cường độ mưa

Model: DQA060
Cảm biến đo độ ẩm ướt

Cảm biến đo độ ẩm ướt

Model: Model: DQA057
Cảm biến đo áp suất khí quyển

Cảm biến đo áp suất khí quyển

Model: DQA223
Cảm biến đo áp suất

Cảm biến đo áp suất

Model: DQA250.1
84.24.6666.5646