Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Model: Masticator Classic
Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Model: Masticator Basic
Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Model: Masticator Sliver
Kính hiển vi Med-Prax plus

Kính hiển vi Med-Prax plus

Model: Med-Prax plus
Kính hiển vi Medicus HF

Kính hiển vi Medicus HF

Model: Medicus HF
Kính hiển vi Medicus PH Achro PL

Kính hiển vi Medicus PH Achro PL

Model: Medicus PH Achro PL
Kính hiển vi Medicus LED AFL ACHRO

Kính hiển vi Medicus LED AFL ACHRO

Model: Medicus LED AFL ACHR
Kính hiển vi H 600 Wilo-Prax Archo

Kính hiển vi H 600 Wilo-Prax Archo

Model: H 600 Wilo-Prax Arch
Kính hiển vi Wilovert Standard HF

Kính hiển vi Wilovert Standard HF

Model: Wilovert Standard HF
Kính hiển vi Wilovert AFL 20

Kính hiển vi Wilovert AFL 20

Model: Wilovert AFL 20
Kính hiển vi H 600 AM 50

Kính hiển vi H 600 AM 50

Model: H 600 AM 50
Kính hiển vi W-AD 50

Kính hiển vi W-AD 50

Model: W-AD 50
Hệ thống lên men cô đặc

Hệ thống lên men cô đặc

Model:
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Choice
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Screen
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub4
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: DGGE
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
84.24.6666.5646