Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng di động cho Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu